Рекомендації бажаючим скласти кандидатські іспити

Кандидатські іспити складаються в Інституті з філософії та спеціальностей, з яких відкрита аспірантура.

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Інституту складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.

Кандидатський іспит із спеціальності складається за умови затвердженої Вченою радою теми дисертації.

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідним відділом і затверджується Вченою радою Інституту.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом керівника (заступника керівника) наукової установи не пізніше ніж за місяць до його проведення.

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій: травень – червень, листопад – грудень. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Здобувачі, що бажають скласти кандидатські іспити, повинні подати заяву на ім’я директора та реферат за 40 днів до початку сесії.

У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

Програми кандидатських іспитів із:

філософії;

спеціальностей:

08.01.01 – економічна теорія,

08.01.01 – економічна теорія (комплексний – для здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук, які не мають вищої економічної освіти),

08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою,

08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини,

Економічна інформатика і комп’ютерна техніка,

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії,

21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки),

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки),

21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки),

21.05.01 – інформаційна безпека держави (технічні науки),

23.00.02 – політичні інститути та процеси (політичні науки).