В Національному інституті стратегічних досліджень
(далі - Інститут) відкрито докторантуру (з 01.11.04) та аспірантуру (з 01.11.03) за спеціальностями:

Галузь науки "Економічні науки"

 • 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки;
 • 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

Галузь науки "Філософські науки"

 • 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);

Галузь науки "Національна безпека"

 • 21.01.01 - основи національної безпеки держави (політичні науки);
 • 21.03.01 - гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки);
 • 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки);
 • 21.05.01 - інформаційна безпека держави (технічні науки);

Галузь науки "Політичні науки"

 • 23.00.02 - політичні інститути та процеси (політичні науки);

Галузь науки "Державне управління"

 • 25.00.01 - теорія та історія державного управління;
 • 25.00.02 - механізми державного управління.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, з врахуванням постанови ВАК України від 12 березня 1998 р.

У 2010 р. до аспірантури прийнято 10 осіб (з них 6 - з відривом та 4 - без відриву від виробництва), до докторантури - 2 особи.

В Інституті здійснюється підготовка 55 аспірантів (26 - з відривом і 29 - без відриву від виробництва), 6 докторантів і 11 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Кожному аспіранту та здобувачу наукового ступеня кандидата наук призначено наукового керівника, докторанту - наукового консультанта. На вчених радах Інституту обговорено та затверджено теми докторських і кандидатських дисертацій. Сплановано й організовано навчальний процес. Налагоджено систематичне консультування докторантів, аспірантів та здобувачів з питань підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.