Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку
березень - грудень 2007 р.


ГРУДЕНЬ


 1. Громадські організації у суспільно-політичному житті Росії: досвід для України
 2. Еволюція нормативно-правової бази діяльності СЕЗ в Україні
 3. Вдосконалення правового режиму діяльності СЕЗ і ТПР, перспективи розвитку промислових парків з урахуванням світового досвіду
 4. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні
 5. Повноваження органів державної влади у сфері нагляду за дотриманням законності та протидії злочинності: проблеми ефективності
 6. Оцінка та напрями подолання соціально-економічних проблем реструктуризації вугільної галузі в контексті національної безпеки
 7. Щодо посилення впливу валютно-курсових важелів на динаміку інвестиційних та інноваційних процесів в Україні
 8. Щодо динаміки показників економічного розвитку регіонів у 2007 році
 9. Діяльність позапарламентської політичної опозиції та можливі форми її правового врегулювання
 10. Співпраця України та нових держав-членів ЄС: перспективні напрями
 11. Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС
 12. Проблеми соціального розвитку Донецької та Луганської областей: уроки історії
 13. Щодо зміни підходів до формування соціальних стандартів в Україні
 14. Щодо динаміки показників рівня життя населення України у 2007 році
 15. Вступ України до СОТ: очікувані зміни в пріоритетах промисловості Дніпропетровської області
 16. Щодо рівнів соціального розвитку сільських територій та життя сільського населення
 17. Ринок сільськогосподарських земель в Україні: проблеми формування та напрями подальшого розвитку
 18. Шляхи і засоби посилення ролі України в Придністровському врегулюванні
 19. Проблеми реалізації концепції розвитку Одеського морського порту

ЛИСТОПАД


 1. Шляхи посилення ролі місцевих органів влади у підвищенні якості життя населення України та її регіонів
 2. Європейська політика безпеки та оборони: стратегічні аспекти співпраці України з ЄС – визначення напрямів та формату
 3. Дослідження проблеми Холокосту як профілактика проявів антисемітизму в Україні
 4. Європейська політика сусідства та потенціал нової Посиленої угоди Україна-ЄС як чинники європейської інтеграції України
 5. Розвиток людського потенціалу та його вплив на соціально-економічний розвиток України
 6. Підсумки реалізації пріоритетних національних проектів в РФ
 7. Оцінка громадянами України ефективності інститутів громадянського суспільства (за матеріалами соціологічних досліджень)
 8. Політика Росії щодо НАТО та ЄС: проблеми забезпечення інтересів України
 9. Створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС: передумови, перешкоди, перспективи
 10. Щодо застосування механізмів стимулювання розвитку регіонів
 11. Оцінка громадянами України соціального самопочуття і задоволеності власних основних потреб
 12. Сучасний розвиток національного медіа-середовища в Україні (аудіовізуальні ЗМІ)
 13. Напрями підвищення соціальної відповідальності бізнесу на місцевому рівні
 14. Щодо перспектив розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Азії
 15. Оцінка громадянами України рівня власної правової захищеності, готовності громадян обстоювати свої права
 16. Парламентські вибори в Російській Федерації: прогнози та перспективи
 17. Соціальна економіка як чинник розвитку місцевого самоврядування: досвід країн-членів ОЕСР
 18. Формування комунальної власності як джерела економічної самодостатності територіальних громад

ЖОВТЕНЬ


 1. Особливості сучасного зовнішньополітичного курсу КНР: висновки для України
 2. Щодо валютної складової інвестиційно-інноваційної моделі зростання
 3. Щодо міжнародного досвіду стимулювання народжуваності та основних напрямів його використання в Україні
 4. Рівень невизначеності та розчарування виборців, ставлення до всенародного волевиявлення з ключових питань державотворення
 5. Муніципальна енергетика: шляхи підвищення ефективності
 6. Щодо зміни методології розрахунку мінімальної заробітної платні та забезпечення прожиткового мінімуму населення
 7. Розвиток трансферу технологій як необхідна передумова інтеграції України у світову економіку
 8. Динаміка показників рівня життя населення України в 1 півріччі 2007 року

ВЕРЕСЕНЬ


 1. Особливості соціального самопочуття населення України напередодні дострокових парламентських виборів: суспільно-політичні ризики для поствиборчого періоду
 2. Оцінка рівня міжетнічної толерантності в українському суспільстві
 3. Стимули використання української мови у сфері державного управління
 4. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційної діяльності в економіці великого промислового центру (на прикладі Донецького регіону)
 5. Розробка стратегії розвитку малого бізнесу в малих містах з урахуванням світового досвіду, визначення першочергових завдань в цій сфері (за матеріалами Львівської області)
 6. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів місцевої влади
 7. Проблеми формування монетарної політики України на державному рівні
 8. Проблеми законодавчого забезпечення розвитку університетського самоврядування як складової громадянського суспільства в Україні
 9. Оцінка громадянами суспільно-політичних результатів внесення змін до Конституції України, напрямків подальшого реформування системи органів державної влади в Україні
 10. Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду
 11. Динаміка економічних показників функціонування СЕЗ “Закарпаття”
 12. Цілі та засоби торговельної політики у контексті підвищення технологічного рівня економіки України
 13. Національні стратегії регіонального розвитку Республіки Польщі та України: порівняльний аналіз транспортних аспектів

СЕРПЕНЬ


 1. Моніторинг аналізу розвитку ринків сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів (тінізація, нелегальне вивезення продукції, спекуляція, монополізація)
 2. Динаміка показників рівня життя населення України у першому кварталі 2007 року
 3. Моніторинг головних тенденцій суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Угорщини у першому півріччі 2007 року
 4. Незалежність ЗМІ: економічний аспект
 5. Засоби стимулювання технологічного експорту
 6. Визначення рівня задоволеності громадян роботою місцевих органів влади
 7. Ефективність механізмів державного управління територіальним економічним розвитком

ЛИПЕНЬ


 1. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні
 2. Досвід державно-церковних відносин в постсоціалістичних країнах: уроки для України у зміцненні національної ідентичності
 3. Криза легітимності влади та шляхи її подолання в умовах парламентсько-президентської форми правління
 4. Перспективи освітньої системи України на ринку міжнародних освітніх послуг
 5. Характер та механізми підзвітності і підконтрольності Кабінету Міністрів України
 6. Зміна структури доходів місцевих бюджетів: вимоги часу
 7. Конкурентна основа діяльності парламентської більшості і меншості як необхідна умова підвищення ефективності управлінських рішень
 8. Дослідження громадської думки щодо зовнішньої політики
 9. Підготовка пропозицій щодо механізмів стимулювання експортоорієнтованих виробництв та імпортозаміщення
 10. Три роки розширеного ЄС: підсумки для України
 11. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети
 12. Самодостатність територіальних громад України: проблеми та шляхи досягнення
 13. Інвестиційна привабливість регіонів України в контексті її участі в інтеграційних процесах
 14. Прогноз розвитку економіки Донецької області та механізми його реалізації
 15. Гарантії дотримання норм Конституції у діяльності органів державної влади
 16. Вплив зовнішньої торгівлі на розширення товарної пропозиції на внутрішньому ринку України
 17. Стан і перспективи співпраці України з країнами Леванту (Сирія, Ліван, Йорданія)
 18. Форми прямої участі громади в політичному процесі
 19. Розмежування і взаємодія духовної та світської систем освіти в секулярному суспільстві: вітчизняна та європейська практики
 20. Коаліційний уряд у сучасних демократіях: уроки для України
 21. Щодо рейтингу регіонів України за рівнем життя населення у 2006 р.
 22. Взаємодія органів державної влади і організацій громадянського суспільства
 23. Оцінки та напрями реформування системи державного стимулювання науково-освітньої сфери України
 24. Основні тенденції розвитку курортно-туристичної галузі Криму у 2007 р.
 25. Щодо основних пріоритетів реформування житлово-комунального господарства України на сучасному етапі

ЧЕРВЕНЬ


 1. Аналіз суспільно-політичних установок громадян України за шкалою авторитарності
 2. Адаптація європейського досвіду вирішення соціальних проблем старопромислових регіонів до умов України
 3. Сучасні тенденції реалізації митної політики України
 4. Забезпечення оптимальної курсової динаміки в умовах переходу до режиму інфляційного таргетування
 5. Аналіз і оцінка діяльності Української Держави щодо релігійно-церковної сфери: підсумки 2006 року
 6. Сучасні геополітичні та геоекономічні процеси в країнах АТР
 7. Реалії та проблеми модернізації вітчизняної вищої школи у контексті Болонського процесу
 8. Шляхи удосконалення надання публічних послуг громадянам у контексті децентралізації владних повноважень
 9. Динаміка ставлення громадськості України до вступу до НАТО
 10. Технологічна компонента в зовнішній торгівлі країн Центрально-Східної Європи: досвід для України
 11. Безоплатна правова допомога: проблеми ефективного впровадження
 12. Вплив місцевих ЗМІ на формування національної ідентичності
 13. Шляхи та механізми подолання проявів ксенофобії на Півдні України
 14. Розширення компетенції місцевого самоврядування базового рівня з метою ефективного забезпечення принципу субсидіарності
 15. Функціонування Інституту національної пам'яті: проблеми взаємодії держави та громадськості

ТРАВЕНЬ


 1. Україно-іранські відносини в контексті конфронтації Ірану із США та Ізраїлем
 2. Громадська думка населення Дніпропетровської області з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань
 3. Додаток
 4. Перспективи євроінтеграції України: порівняльний аналіз розвитку країн-сусідів ЄС
 5. Трансформація економіки Угорщини в процесі інтеграції до європейського простору: досвід для України
 6. Комунальні вибори 2006 року у Словаччині: уроки для України
 7. Нова національна космічна політика США: можливі наслідки для України
 8. Регіональні вибори в Російській Федерації: прогнози, перспективи та політичні наслідки для України
 9. Порівняльний аналіз рівня анонімної довіри громадян України та громадян ЄС до соціальних інститутів і органів влади
 10. Тенденції регіонального і місцевого політичного процесу в контексті трансформації політичної системи України
 11. Участь органів студентського самоврядування в реформуванні системи вищої освіти України
 12. Східні кордони України - лінія розподілу чи смуга співпраці
 13. Вплив придністровської проблеми на соціально-економічну ситуацію в Одеській області і шляхи його мінімізації
 14. Аналіз Послання Президента Російської Федерації В.Путіна Федеральним Зборам
 15. Новий формат відносин між США та Росією наслідки для України
 16. Політична та соціально-економічна ситуація в Дніпропетровській області у І кварталі 2007 року: стан та основні ризики
 17. Щодо ролі кримського козацтва в сучасній структуризації політикуму та протистоянні соціальних груп в АРК
 18. Програмні засади розбудови суспільства знань: світовий досвід для України
 19. Напрями підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів у контексті євроінтеграційних процесів
 20. Розвиток українсько-польського транскордонного співробітництва у сфері туризму
 21. Перспективи змін структури власності оборонно-промислового комплексу України
 22. Шляхи і засоби організації інноваційного процесу в оборонно-промисловому комплексі
 23. Участь України в операціях НАТО: стан та перспективи
 24. Стратегічні завдання українсько-казахстанського співробітництва

КВІТЕНЬ


 1. Страхова сфера як системоформуючий чинник розвитку і безпеки підприємництва
 2. Організаційно-економічні заходи зміцнення безпеки підприємницької діяльності регіону (за матеріалами Львівської області)
 3. Воднева енергетика: перспективи України
 4. Проблеми забезпечення та практика застосування конституційно-правових механізмів прямої демократії в Україні
 5. Функціонування судової гілки влади: проблеми та шляхи підвищення ефективності
 6. Щодо вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні
 7. Проблеми та перспективи управління розвитком соціальної інфраструктури на місцевому рівні
 8. Щодо формування механізмів співпраці України з республікою Туреччина у питанні забезпечення внутрішньополітичної стабільності в Криму
 9. Якість життя як чинник конкурентоспроможності економіки
 10. Оцінка ефективності політичної системи України
 11. Національні медіа як чинник формування сучасної української ідентичності та консолідації суспільства
 12. Виборча система України: проблеми, наслідки функціонування та шляхи вдосконалення
 13. Оцінка ситуації у провідних політичних організаціях АР Крим та їхнього впливу на суспільно-політичний розвиток регіону
 14. Аналіз стану фінансово-бюджетної дисципліни в Україні на регіональному рівні
 15. Муніципальні вибори в Угорщині, Словаччині, Польщі та Чехії: порівняльний аналіз
 16. Концепції суспільного мовлення в Україні

БЕРЕЗЕНЬ


 1. Вплив зовнішньоекономічного співробітництва на розвиток окремих галузей промисловості України у 2006 році
 2. Щодо етапів реформування фондового ринку України
 3. Щодо стратегічних засад формування ефективної моделі соціальної політики в Україні
 4. Державні видатки на дослідження і розробки: пріоритети-2007
 5. Шляхи вирішення проблеми доларизації української економіки в умовах розширення присутності іноземних банків
 6. Щодо організації національного економічного діалогу як засобу суспільної консолідації навколо завдань соціально-економічного розвитку України
 7. Інституційний зміст і перспективи завершення конституційної реформи
 8. Передумови загострення політичних конфліктів та пропозиції щодо подолання кризового сценарію
 9. Сучасний стан інтеграційних процесів у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону: можливості для України
 10. Підсумки економічного розвитку України у 2006 році та першочергові завдання економічної стратегії держави
 11. Державне регулювання медіа-простору: світовий досвід для України(на прикладі аудіовізуальних засобів масової комунікації)
 12. Видатки місцевих бюджетів: соціальний вимір
 13. Досвід проведення національних "круглих столів" в Україні та світі. Підсумки прийняття Універсалу національної єдності
 14. Очікування громадян щодо тенденцій розвитку політичної системи
 15. Динаміка показників рівня життя населення України в 2006 році
 16. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення
 17. Тіньові міграційні потоки та їх вплив на економічну безпеку країни (аспект трудової імміграції)
 18. Щодо ефективності впровадження спеціальних рахунків для руху коштів податку на додану вартість, а також інших шляхів удосконалення контролю за обігом ПДВ
 19. Дослідження політичної структуризації населення України та регіональних відмінностей у політичній культурі
 20. Аналіз нормативно-правової бази оборонної реформи
 21. Особливості розвитку сучасних геополітичних процесів на Близькому і Середньому Сході у контексті забезпечення національних інтересів України
 22. Ключові тенденції зовнішньоекономічної діяльності України у 2006 році в контексті реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку