Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку
січень - грудень 2008 р.ГРУДЕНЬ


 1. Подолання фрагментованості інформаційного простору України: можливості державної політики
 2. Стан і перспективи залучення України до реалізації проекту газопроводу "Набукко"
 3. Роль громадянського суспільства у реформуванні системи надання соціальних послуг населенню
 4. Стан правової реалізації Україною Європейської хартії місцевого самоврядування
 5. Основні засади формування соціальної політики, орієнтованої на економічний розвиток
 6. Аналіз результатів політики стимулювання народжуваності в Україні
 7. Нафта і нафтопродукти. Перспективи стабільності ринку
 8. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності
 9. Шляхи оптимізації платіжного балансу України та зовнішньоторговельного балансу регіонів в умовах фінансової кризи
 10. Оцінка рівня толерантності українського суспільства
 11. Щодо визначення суб'єктів малого підприємництва відповідно до норм ЄС
 12. Проблеми навчання державною мовою та мовами національних меншин у загальноосвітніх навчальних закладах АР Крим
 13. Стратегічні завдання інформаційної політики України у державах ЄС
 14. Ефективність державної політики боротьби з корупцією: регіональний аспект
 15. Оцінка рекреаційних можливостей старопромислового регіону як новий напрям сталого розвитку (приклад Донецької області)
 16. Чинники інтеграції молоді в загальнонаціональний мовний простір
 17. Особливості створення та функціонування „опозиційного уряду” в умовах парламентсько-президентської моделі державного устрою
 18. Проблеми двосторонньої торговельно-економічної співпраці України і США
 19. Досвід реформування механізмів забезпечення системи соціальних стандартів країн ЦСЄ (приклад Словаччини та Чехії)
 20. Ризики розвитку економіки України від формування зони вільної торгівлі: аспекти міжнародної міграції трудових ресурсів
 21. Інститут президентства в забезпеченні конструктивної взаємодії ключових суб’єктів державної влади та ефективного функціонування політичної системи країни
 22. Тенденції та пріоритети розвитку безпекової та оборонної політики ЄС
 23. Шляхи інтеграції українського кінематографу в європейський кінематографічний простір
 24. Питання етнополітики у діяльності парламентських політичних партій України
 25. Напрями адаптування торговельної політики України до вимог Спільного доробку ЄС
 26. Вугільна галузь України: проблеми та перспективи сталого розвитку
 27. До питання про розвиток інститутів спільного інвестування та їх інвестиційний потенціал
 28. Досвід реформування механізмів забезпечення системи соціальних стандартів країн ЦСЄ (на прикладі Угорщини)
 29. Проблеми визначення правових ознак інноваційного продукту
 30. Першочергові заходи збалансування державного бюджету як чинника стійкого економічного зростання

ЛИСТОПАД


 1. Оптимізація співробітництва з Польщею під час підготовки до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012
 2. Критерії оцінки та показники енергетичної безпеки. Концептуальні підходи
 3. Проблеми розвитку сучасного молодіжного руху
 4. Напрями поліпшення демократичного цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами держави в контексті європейського досвіду
 5. Тактичні та стратегічні заходи подолання валютно-фінансової нестабільності в Україні
 6. Сучасні тенденції розвитку партійних систем у країнах ЄС
 7. Використання новітніх технологій навчання в Україні: вимоги Болонського процесу та перспективи запровадження
 8. Зростання можливостей та шляхи впливу аналітичних центрів на діяльність владних інститутів
 9. Аналіз репрезентації української культури на веб-сайтах дипломатичних представництв України
 10. Шляхи підвищення ролі профспілкових організацій у захисті інтересів найманих працівників
 11. Особливості формування та функціонування коаліційної моделі уряду при парламентсько-президентській формі державної влади
 12. Проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні
 13. Оцінка громадянами суспільно-політичних результатів внесення змін до Констиції України, напрямків подальшого реформування системи державної влади в Україні
 14. Механізми удосконалення реалізації громадських ініціатив
 15. Визначення пріоритетних напрямів підвищення рівня соціального захисту сільської молоді
 16. Підвищення ролі регіонів у випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: міжнародний досвід
 17. Залучення громадян України до діяльності громадських організацій: проблеми та напрями їх вирішення
 18. Нормативно-правове забезпечення регіонального розвитку в Україні
 19. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив
 20. Статут територіальної громади в законодвчому полі держави

ЖОВТЕНЬ


 1. Аналіз висвітлення знаменних історичних дат у регіональних друкованих ЗМІ
 2. Стан і перспективи використання ресурсів гідрату метану та сірководневої зони Чорного моря з метою отримання природного газу
 3. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів
 4. Нова роль Франції в питаннях безпеки на Європейському континенті: наслідки для України
 5. Фінансове забезпечення проектів з модернізації економіки під час підготовки до проведення ЄВРО-2012
 6. Стан і перспективи будівництва транспортного кільця навколо Чорного моря (проект ОЧЕС): роль України
 7. Оцінка громадянами України рівня власної правової захищеності та готовності обстоювати свої права
 8. Державне регулювання у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
 9. Основні тенденції у зовнішній торгівлі України та пріоритети зовнішньоекономічної політики за підсумками першого півріччя 2008 року
 10. Основні напрями реформування політики держави щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами
 11. Щодо проекту Державного бюджету України на 2009 рік
 12. Взаємовідносини між урядом та опозицією: світовий досвід та українські реалії
 13. Інститут всеукраїнського референдуму: досвід та перспективи реформування
 14. Стратегія розвитку туристичної галузі в контексті підготовки та проведення заходів "Євро-2012"
 15. До питання про удосконалення інституційних основ небанківського сегмента фінансового ринку України
 16. Щодо зменшення залежності України від імпорту природного газу
 17. Енергетична стратегія Євросоюзу у Каспійсько-Центральноазійському регіоні на сучасному етапі
 18. Вітчизняний кінопрокат: стан та перспективи розвитку
 19. Стан та шляхи модернізації музейного менеджменту в Україні
 20. Імовірні наслідки реалізації розширеної угоди з вільної торгівлі Україна-ЄС

ВЕРЕСЕНЬ


 1. Забезпечення інтересів України в Іраку: втрачені можливості та реальні перспективи
 2. Особливості організаційно-структурних перетворень в ОПК країн ЦСЄ в умовах євроінтеграції: досвід для України
 3. Державна підтримка випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: зарубіжний досвід та висновки для України
 4. Перспективи вирішення проблеми забезпечення українських АЕС ядерним паливом у контексті міжнародного права щодо статусу України як без’ядерної держави
 5. Аналіз впливу СЕЗ «Закарпаття» на соціально-економічний розвиток Закарпатської області
 6. Пряме державне інвестування як чинник зростання регіональної економіки
 7. Стан та перспективи співробітництва між Україною та Вишеградською четвіркою
 8. Вдосконалення структури та ефективності національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

СЕРПЕНЬ


 1. Стан і перспективи співпраці між Україною і ЄС в Чорноморсько-Каспійському регіоні у сфері забезпечення енергетичної безпеки
 2. Шляхи вдосконалення організації робіт з оборонної тематики
 3. Доцільність та перспективи впровадження в Україні "органічного законодавства"
 4. Напрями підвищення ефективності торговельної політики в контексті євроінтеграції
 5. Реалізація першочергових завдань соціальної політики у регіонах у 2008 році
 6. Аналіз розвитку трудоресурсної ситуації в Україні
 7. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів України
 8. Проблема відпрацьованого ядерного палива: світові тенденції та українські реалії
 9. Застосування офсетних (компенсаційних) програм при здійсненні імпорту товарів військового та подвійного призначення
 10. Перспективи співробітництва України та арабських країн в авіаційній галузі
 11. Сучасні рекомендції т стандарти ОБСЄ щодо формування державної етнополітики
 12. Інтегральна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України
 13. Напрями регулювання структурних диспропорцій в туристичній сфері країн Центрально-Східної та Південної Європи: досвід для України в контексті розширеної зони вільної торгівлі
 14. Розвиток альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт у контексті реформування державної системи опіки
 15. Проблеми та ризики запровадження двопалатного парламенту України
 16. Напрями активізації використання потенціалу регіонів України
 17. Законодавче врегулювання проблеми організаційно-правової основи діяльності територіальної громади
 18. Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні та його державне регулювання
 19. Реформа управління силовими інститутами держави: досвід країн ЄС та пропозиції для України
 20. Долучення підприємств ОПК до світових фондових ринків: проблеми закондавства та роль держави
 21. Системи енергетичної безпеки в країнах ЄС та СНД. Досвід для України
 22. Інституціоналізація вітчизняної моделі парламентської опозиції
 23. Ставлення громадян до ринкових перетворень в Україні
 24. Напрями посилення конкурентоспроможності АПК України на європейському продовольчому ринку в умовах розширення зони вільної торгівлі
 25. Адаптація національного законодавства до acquis communautaire як передумова отримання частки внутрішнього ринку Європейського Союзу: перспективи для України

ЛИПЕНЬ


 1. Міжнародна ситуація навколо „Іранського ядерного досьє”: позиція України
 2. Основні загрози у Чорноморському регіоні та безпековий вимір регіональної політики ЄС. Можливості для України
 3. Проблеми безпеки міжнародних транспортних коридорів у Чорноморсько-Каспійському регіоні: роль України
 4. Удосконалення моделі державної підтримки випуску конкурентоспроможної продукції
 5. Cвітовий досвід щорічних звернень глав держав
 6. Україна та держави Північної Африки: стан і перспективи співпраці в агропромисловій сфері
 7. Стратегія екологічної безпеки України у контексті міжнародного досвіду
 8. Можливості впливу органів самоорганізації населення на вирішення проблем місцевого розвитку
 9. Інститут соціального партнерства як чинник демократичного розвитку суспільства: світовий досвід та висновки для України
 10. Пріоритети взаємодії держави та молодіжних громадських організацій
 11. Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх підприємств
 12. Тенденції розвитку партійно-політичної системи України
 13. Економічна та інвестиційна присутність Британії в Україні: стан і перспективи співпраці
 14. Роль громадських організацій у реалізації виборчих прав громадян України
 15. Формування та реалізація державної політики у сфері національної безпеки у країнах-членах ЄС
 16. Шляхи й заоби посилення ролі України у проекті ЄС TRASECA
 17. Право вето глави держави як елемент системи стримувань і противаг
 18. Механізми прямого народовладдя на місцевому рівні: стан та напрями підвищення ефективності
 19. Порівняльний аналіз запровадження систем безпосередньої демократії в світі
 20. Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання>

 21. Зміцнення економічної безпеки держави у процесі поглиблення європейської інтеграції (валютно-кредитні фінансові аспекти)
 22. Політична культура: особливості регіональної самоідентифікації
 23. Основні чинники електорального вибору громадян України (аналіз виборчих кампаній 2006-2008 рр.)
 24. Політика сусідства ЄС: засоби підвищення ефективності співробітництва України, Білорусі та Польщі у сфері зовнішньої торгівлі
 25. Обґрунтування заходів державного сприяння міжнародному трансферу технологій у контексті розширення зони вільної торгівлі
 26. Інформаційний простір АР Крим як складова загальноукраїнського інформаційного простору: проблема співвідношення
 27. Напрями розвитку та зміцнення управлінського потенціалу місцевих органів влади

ЧЕРВЕНЬ


 1. ГУАМ: шляхи утвердження провідної ролі України
 2. Удосконалення системи управління водними ресурсами України (на прикладі Одещини)
 3. Модернізація системи гідрометеорологічного моніторингу на Нижньому Дунаї як основа для вирішення транскордонних суперечностей між Україною та Румунією
 4. Соціально-економічні аспекти функціонування багатодітних сімей в Україні
 5. Удосконалення комунікційного забезпечення реалізації монетарної політики НБУ
 6. Система забезпечення якості вищої освіти у Болонському процесі та механізми її імплементації в Україні
 7. Проблеми імплементації європейських стандартів у державну політику України у сфері наукової діяльності
 8. Можливі напрями покращення якості життя матерів і дітей в Україні
 9. Стан реалізації Українською Державою рекомендацій ПАРЄ щодо толерації міжконфесійних відносин
 10. Основні чинники та ризики розвитку промисловості України на сучасному етапі
 11. Європейські критерії розвитку громадянського суспільства та можливості їх застосування в Україні
 12. Можливі напрями посилення принципу адресності при наданні соціальної допомоги населенню України
 13. Європейський досвід державного фінансування політичних партій: висновки для України
 14. Шляхи вдосконалення виборчої системи України
 15. Політико-правова база функціонування органів самоорганізації населення
 16. Форми взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства у протидії поширенню корупції в Україні
 17. Шляхи забезпечення національних інтересів України у процесі діяльності єврорегіонів "Чорне море" і "Нижній Дунай"
 18. Оптимізація системи державних свят в Україні у контексті формування історичної пам’яті українського народу
 19. Оцінка громадянами України свого соціального статусу та соціального самопочуття у 2007 році
 20. Сучасна політика Росії щодо проблеми врегулювання близькосхідного конфлікту: досвід для України

ТРАВЕНЬ


 1. Аналіз висвітлення подій Північної війни у шкільних підручниках історії
 2. Розвиток вітчизняного телевізійного кіновиробництва: проблеми та перспективи
 3. Роль українсько-казахстанського співробітництва в реалізації завдань енергетичної політики України
 4. Перший форум «Альянсу цивілізацій»: перспективи для України
 5. Кадрове забезпечення у сфері високих технологій: міжнародний досвід та українські реалії
 6. Можливі напрями удосконалення житлової політики в Україні
 7. Болонський процес в Україні: стан та проблеми реалізації
 8. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції
 9. Щодо стану та напрямків покращення інвестиційного клімату в Україні
 10. Державна політика регулювання ринку газу в інтересах забезпечення енергетичної безпеки країни
 11. Ставлення громадян до основних напрямів зовнішньої політики України
 12. Політика ЄС у сфері суспільно-релігійних та державно-церковних відносин
 13. Динаміка та розширення спектру діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства
 14. Сучасна політика ЄС у сфері наукової діяльності
 15. Форми участі неурядових організацій у виробленні та реалізації державної політики

КВІТЕНЬ


 1. Нові пріоритети регіональної політики України в Балто-Чорноморсько-Каспійському басейні
 2. Близькосхідна політика США на сучасному етапі: наслідки реалізації “Стратегії новий шлях вперед”
 3. Інвестиційна динаміка у 2007 р.: оцінки та пріоритети економічної політики
 4. Екологічні пріоритети в системі національної безпеки
 5. Соціальні проблеми молоді в Україні
 6. Реформування програми НАТО Партнерство заради миру як результат трансформації альянсу: виклики та можливості для України
 7. Стан нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні
 8. Професіоналізація Збройних Сил України (за матеріалами круглого столу “Актуальні проблеми переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом”)
 9. Щодо необхідності посилення державної підтримки українського експорту
 10. Вплив соіального статусу громадян на формування ідентичності: регіональні особливості
 11. Стан та перспективи розвитку політико-правового поля діяльності громадських організацій
 12. Музеї історичного профілю як інструмент державної політики пам’яті
 13. Нормативно-правове регулювання діяльності аудіовізуальних ЗМІ в Європейському Союзі і в Україні: порівняльний аналіз
 14. Європейський реформаторський процес і його вплив на перспективи подальшого розширення ЄС
 15. Формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки регіону
 16. Досягнення, проблеми та завдання європейської вищої освіти на шляху створення спільного освітнього простору (за підсумками Лондонської конференції 2007 р.)
 17. Розвиток малого підприємництва та його забезпечення
 18. Ринок електроенергії в Україні. Проблеми вдосконалення
 19. Реструктуризація атомної галузі України: можливі придбання та втрати
 20. Проблеми та перспективи видобутку енергоносіїв на шельфі Чорного та Азовського морів
 21. Стратегія та заходи активізації зовнішніх запозичень як компонента інвестиційної політики
 22. Освітнє кредитування фізичних осіб як чинник розвитку інтелектуального потенціалу в Україні: гуманітарний аспект
 23. Бюджетно-фінансова децентралізація у контексті підвищення ефективності управління регіонами
 24. Перспективи розвитку АТР: економічний вимір
 25. Співпраця між Україною та ЄС в енергетичній сфері: здобутки та перспективи
 26. Довіра громадян до органів влади та базових соціальних інститутів
 27. Проблеми та перспективи реалізації конституційних засад прямої демократії в Україні на загальнодержавному рівні
 28. Порівняльна оцінка рівнів економічного розвитку і життя населення України та країн СНД
 29. Актуальні проблеми державної інформаційної політики в Україні
 30. Цілі та завдання політичних партій у парламентсько-президентській моделі державної влади
 31. Актуальні проблеми інвестиційної привабливості Автономної Республіки Крим

БЕРЕЗЕНЬ


 1. Моніторинг аналізу розвитку ринків сільскогосподарської продукції та продовольчих товарів (тінізація, нелегальне вивезення продукції, спекуляція, монополізація)
 2. Щодо визначення критеріїв віднесення продукції до високотехнологічної
 3. Перспективи функціонування спеціальних економічних зон в Україні в умовах створення зони вільної торгівлі з ЄС
 4. Задоволеність мовних потреб громадян, мовна самоідентифікація громадян України
 5. Заходи прискорення імплементації acquis communautaire (Спільного доробку ЄС) щодо торговельної політики в Україні
 6. Сучасні моделі бікамерального парламенту
 7. Щодо зміни методології розрахунку прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту
 8. Деякі підсумки економічного розвитку України у 2007 році та першочергові завдання економічної стратегії держави
 9. Упровадження ефективних форм виховання в системі державної та сімейної опіки: міжнародний досвід та уроки для України
 10. Щодо стратегічних напрямів реалізації позитивного потенціалу вступу України до СОТ
 11. Щодо засобів компенсації ризиків, які виникають унаслідок нарощування в Україні корпоративних зовнішніх запозичень
 12. Інституційні та ідеологічні трансформації провідних політичних партій в Україні

ЛЮТИЙ


 1. Перспективи європейської інтеграції Чорноморського регіону після приєднання до ЄС Румунії та Болгарії
 2. Приклад «Північного виміру» для побудови регіональної політики Європейського союзу в Чорноморському регіоні
 3. Механізми представлення та захисту інтересів суб’єктів економічної діяльності та громадських організацій в органах державної влади України
 4. Проблемні питання прискорення реформування Збройних сил України
 5. Підсумки політичного року в Російській Федерації
 6. Зарубіжний досвід залучення позабюджетних коштів на розвиток культури
 7. Проект створення Європейської цифрової бібліотеки: можливості для України

СІЧЕНЬ


 1. Розвиток шестистороннього переговорного процесу щодо ядерної програми КНДР
 2. Тенденції розвитку реформаторського процесу в ЄС: наслідки для євроінтеграції України
 3. Формування нової зовнішньої політики Великобританії: наслідки для розвитку українсько-британського партнерства
 4. Вплив процесів євроатлантичної інтеграції України на розвиток військово-промислового комплексу України
 5. Макроекономічний вплив від збільшення обсягів кредитування
 6. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну трудову міграцію: регіональний аспект
 7. Аналіз сучасних демографічних тенденцій в АР Крим: за підсумками 2007 року
 8. Щодо очікуваних наслідків вступу України до СОТ для вітчизняних виробників