МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

15 грудня 2009 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу" "Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку".

До участі в дискусії були запрошені посадові особи Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, провідні українські науковці, фахівці з питань розвитку місцевого самоврядування, експерти недержавних аналітичних установ, представники органів місцевого самоврядування.

СПИСОК УЧАСНИКІВ.
Учасників "круглого столу" було запрошено до обговорення наступних питань:

1. Ефективність функціонування публічної влади на місцях: перешкоди та суперечності.

2. Проблеми формування дієвих механізмів місцевого самоврядування.

3. Напрями та шляхи підвищення спроможності громад забезпечити належну якість життя на місцевому рівні.

ПРЕС-РЕЛІЗ.

Відкрив засідання Перший заступник директора - керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Валерій Воротін. У вступному слові від наголосив на надзвичайній актуальності аналізу сучасного стану та визначення перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні, висловив своє бачення щодо місця і ролі цього інституту публічної влади у розбудові громадянського суспільства. В. Воротін ознайомив учасників "круглого столу" з основними розробками Національного інституту стратегічних досліджень та Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України з питань оцінки дієздатності місцевого самоврядування, напрацюваннями НІСД щодо удосконалення законодавчої бази його функціонування.

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ НІСД.

Із презентацією аналітичної доповіді, підготовленої фахівцями НІСД, виступила Світлана Біла, завідувач відділу стратегій управління регіональним розвитком. У своєму виступі С. Біла зазначила, що місцеве самоврядування як інститут публічної влади має забезпечити комфортні та безпечні умови життєдіяльності людини незалежно від місця її проживання. Водночас через низку проблем конституційного, адміністративно-правового та інституційного характеру, діяльність системи місцевого самоврядування в Україні не є ефективною. Доповідач узагальнила оцінки щодо сучасного стану законодавчого забезпечення функціонування місцевого самоврядування та виокремила основні причини збереження конфліктності у взаємодії державної влади та органів місцевого самоврядування різних рівнів; підкреслила необхідність невідкладного реформування системи місцевого самоврядування. Головними складовими такої реформи, на думку С. Білої, мають бути: адміністративно-територіальна реформа, сутність якої полягає у визначенні територіальної основи місцевого самоврядування, реформуванні адміністративно-територіального устрою, запровадженні принципу повсюдності місцевого самоврядування та адміністративно-правова реформа, що передбачає практичне запровадження принципу субсидіарності, чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів тощо. Успіх цих реформ залежить від створення конституційних засад реформування місцевого самоврядування та впровадження заходів щодо зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ С. БІЛОЇ.

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України Анатолій Ткачук ознайомив присутніх з основними положеннями розроблених у Міністерстві Концепцій реформування місцевого самоврядування та реформування адміністративно-територіального устрою. А. Ткачук зазначив, що невід'ємною складовою підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування є формування гарантованих джерел поповнення місцевих бюджетів, що потребує введення податку на нерухомість.

Реформування місцевого самоврядування в Україні, вважає А. Ткачук, потребує комплексного підходу, що поєднує: удосконалення територіального устрою, впровадження чіткого розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, удосконалення міжбюджетних відносин.

Голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України Микола Пухтинський зазначив, що від того, наскільки стабільно та ефективно, незважаючи на кризові явища, повсякденно та відповідально працюватиме місцеве самоврядування, залежатиме й позитивна динаміка соціально-економічного розвитку країни. У своєму виступі М. Пухтинський зупинився на сучасному баченні алгоритму реформування місцевого самоврядування: комплексному поєднанні адміністративно-правової та адміністративно-територіальної реформ; приділив увагу визначенню ролі політичних партій, державних органів та громадських об'єднань у реформуванні системи місцевого самоврядування. М. Пухтинський підкреслив, що ініціативи щодо реформування місцевого самоврядування, у тому числі, й на конституційному рівні, досі не знаходять широкої підтримки серед політичних сил, що негативно позначається на перспективах розвитку місцевого самоврядування. Політична воля, політичне розуміння та відповідне законодавче забезпечення реформування системи місцевого самоврядування, на думку М. Пухтинського, є передумовою його дієвості та ефективності функціонування.

Продовжуючи цю думку, Віктор Кравченко, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України, зазначив, що місцеве самоврядування в Україні не набуде повсюдності та не досягне рівня європейських стандартів, доки буде відсутня політична воля щодо його реформування. Гарантування ефективності місцевого самоврядування, вважає В. Кравченко, лежить, передусім, у конституційній площині. А удосконалення Конституції неможливо здійснити без досягнення політичного консенсусу.

На думку В. Кравченка, коли йдеться про розподіл чи перерозподіл владних повноважень на місцевому рівні, насамперед, слід враховувати достатність ресурсної бази територіальних громад, їх фінансові можливості щодо реалізації повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів.

Марина Кушнір, заступник керівника Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, зазначила, що в Україні спостерігається значна різниця між задекларованими цілями щодо розвитку місцевого самоврядування та реальним змістом державної політики у цій сфері. При цьому, як стверджує М. Кушнір, взяті Україною міжнародні зобов'язання у напрямі розвитку місцевої демократії не забезпечені національним законодавчим інструментарієм. М. Кушнір ознайомила присутніх з перебігом та попередніми результатами всенародного обговорення проекту Конституції, внесеної Президентом України, наголосивши, що відповідні модифікації у забезпеченні розвитку місцевого самоврядування, на конституційному рівні слід здійснювати невідкладно.

   

Славутицький міський голова Володимир Удовиченко, зазначив, що всі передумови для реформування місцевого самоврядування в Україні створено. Потреба у реформі місцевого самоврядування усвідомлюється і посадовцями органів місцевого самоврядування. Необхідною умовою забезпечення дієвості та подальшого розвитку місцевого самоврядування В. Удовиченко вважає удосконалення механізмів формування представницьких органів, у тому числі, оптимізацію законодавства щодо виборів до місцевих рад. Міський голова поділився з учасниками обговорення практичним досвідом щодо розвитку економічної бази міста Славутич, навів приклади успішного впровадження передового досвіду управління розвитком територіальної громади.

Завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України Іван Солоненко зупинився на наявних, але не задіяних резервах розвитку місцевого самоврядування в Україні. Як стверджує науковець, інтереси територіальних громад, з точки зору їх стратегічного розвитку, є незахищеними; низьким є рівень надання населенню якісних публічних (у тому числі і медичних) послуг.

На думку І. Солоненка, в Україні повною мірою і досі не задіяні ринкові механізми стимулювання надання населенню медичних та освітніх послуг. Низькою є відповідальність місцевої влади за їх якість, що знижує рівень довіри населення до місцевого самоврядування. Покращити ситуацію має дотримання цільового та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів з метою надання якісних публічних послуг, робота органів місцевого самоврядування щодо забезпечення комфортних умов життя для мешканців територіальної громади.

На думку завідувача кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові Україні Володимира Вакуленка, суттєвою перешкодою щодо надання якісних публічних послуг населенню на місцях є рівень кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування. Формування кадрового складу органів місцевого самоврядування, вважає В. Вакуленко, на сьогодні напряму залежить від перебігу політичних подій як на державному, так і на місцевому рівні, що суттєво знижує ефективність кадрової політики. В. Вакуленко зупинився на новаціях у системі підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, впроваджених у Національній академії державного управління при Президентові України. Повідомив про відкриття нової спеціальності - "місцеве самоврядування".

Генеральний директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина у своєму виступі звернулася до проблематики фінансової децентралізації. На думку експерта, перерозподіл податкових надходжень на користь місцевого самоврядування без урахування реальної економічної ситуації на відповідній території може спричинити серйозні ризики для громад. І. Щербина виступає проти збільшення обсягів субвенційного фінансування потреб громади з державного бюджету, оскільки це може спричинити посилення централізації бюджетних відносин.

Керівник центру місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Олександр Батанов у своєму виступі підкреслив, що розвиток місцевого самоврядування неможливий без відповідного удосконалення законодавчої бази, оновлення тих нормативно-правових актів, які продовжують діяти ще з радянських часів і частково регламентують сучасну діяльність органів місцевого самоврядування. Для успіху реформи місцевого самоврядування в Україні необхідно забезпечити готовність суспільства до змін, до реальної участі населення у здійсненні місцевої демократії.

Володимир Кампо, суддя Конституційного суду України, висловив сумнів щодо того, наскільки місцеве самоврядування в Україні відповідає класичному розумінню ролі цього інституту у житті суспільства. Ну думку В. Кампо, замість місцевого самоврядування в Україні діє авторитарна, патерналістська модель здійснення державної влади на автономних засадах. При цьому, найслабшою ланкою цього процесу є громадяни, які або не знають своїх можливостей щодо управління розвитком громади, не знають власних прав та механізмів їх реалізації, або й взагалі не відчувають потреби у цьому. Найбільш дієвим, з точки зору В. Кампо, стане поступове, крок за кроком, реформування відносин у сфері місцевого самоврядування, що може дати кращі результати, ніж впровадження цілісних моделей реформ, запозичених зі світового досвіду.

   

Голова консультативного агентства розвитку територій Олег Бойко-Бойчук зазначив, що однією з перешкод демократизації України є конфлікт влади і моралі, а також відсутність точного розуміння того, який обсяг повноважень потрібен сьогодні місцевому самоврядуванню для забезпечення потреб громади. Іншою проблемою місцевого самоврядування експерт вважає намагання поєднати в одній системі врядування різні за природою об'єкти управління (наприклад: місто і село, мегаполіс і мале місто), що неможливо без врахування специфіки їх розвитку.

Завідувач організаційного відділу виконавчого комітету Ніжинської міської ради Ніна Федчун вважає, що в Україні відсутнє концептуальне бачення державного устрою, що стає основною причиною конфлікту інтересів, у тому числі, і на рівні місцевого самоврядування. Н. Федчун підкреслила, що розбудова соціальної держави можлива тільки за умов координації зусиль роботи органів влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення комфортних умов проживання людини на місцях, а також впровадження реальних механізмів забезпечення активної участі громадян у вирішенні проблем місцевого розвитку.

Головний науковий консультант Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Олександр Карпенко наголосив на причинах недосконалості механізмів формування органів місцевого самоврядування, внаслідок чого ці органи представляють не інтереси громад, для чого, власне, вони і були утворені, а часто є лише засобом реалізації політичних амбіцій. Крім цього, О. Карпенко вважає, що перерозподіл фінансових ресурсів на користь органів місцевого самоврядування не буде ефективним без відповідного перерозподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, без подальшої децентралізації публічного управління.

   

На думку Олександра Молодцова, начальника інформаційно-аналітичного відділу Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, місцеве самоврядування слід розглядати як спосіб самоорганізації держави, а не громадян, як це традиційно прийнято вважати. Лише за умови усвідомлення державою свого найвищого призначення - служити людині - можливі подальші дієві кроки щодо підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування.

На завершення дискусії Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що основною місією реформування місцевого самоврядування є згуртування нації та відновлення довіри людей до влади. Поряд з цим, для реформування місцевого самоврядування необхідно розширити сферу відповідальності органів місцевого самоврядування та одночасно надати їм відповідні інструменти демократичного управління.

Підводячи підсумки засідання, Валерій Воротін подякував усім учасникам за фахове, професійне обговорення актуальної проблеми розбудови демократичного суспільства та висловив сподівання щодо продовження плідної співпраці наукових, експертних та владних кіл стосовно обґрунтування та практичного впровадження реформи місцевого самоврядування з метою підвищення добробуту громадян України.

За підсумками засідання планується видання збірки матеріалів "круглого столу".

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ.