УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІСЛЯ ВИБОРІВ: ЩО ДАЛІ?


УДК 338.2
ББК 66.0 (4 УКР)
У45

При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації
посипання на видання обоє 'язкове

Автори: Жаліло Я. А., к. е. н.( керівник автор, колективу, розд. 1-3);
Белінська Я. В., к. е. н. (розд. 1,2); Лавриненко С. І., к. т. н. (розд. 1);
Пищуліна О. М., к. с .н. (розд. 1,2); Покришка Д. С. (розд. 1);
Юрчишин В. В., д. н. д. у. (розд. 1)

Відповідальний редактор к. е. н. Я. А. Жаліло
Електронна версія:
http://www.niss.gov.ua

У45
Українська економіка після виборів: що далі? /
Жаліло Я. А., Белінська Я. В., Лавриненко С. І. та ін. -
К.: НІСД, 2007. - 80 с.

ISВN 966-554-114-5

Автори пропонованої читачам книги надають аналітичні оцінки особливостей розвитку української економіки у січні-вересні 2007 року. Аналізуються проблеми, пов'язані з впливом виборчої фази політичного циклу на національну економіку, зокрема - аспекти макроекономічної стабільності. Зроблені висновки щодо ключових проблем, ризиків та завдань для уряду, який буде сформовано новообраною Верховною Радою України VI скликання. Автори пропонують рекомендації щодо пріоритетів соціально-економічної політики держави на коротко- та середньострокову перспективи.
У додатку наведено матеріали засідання "круглого столу" "Українська економіка після виборів: що далі?", який відбувся 6 листопада 2007 р. в Національному інституті стратегічних досліджень у межах реалізації комплексного наукового проекту "Стратегія соціально-економічного розвитку України" (2007 р.).

ББК 66.0 (4УКР)

ISBN 966-554-114-5

© Національний інститут стратегічних досліджень, 2007
© Майнові, Національний інститут стратегічних досліджень, 2007


ЗМІСТ

Аналітична доповідь

Вступ

І. Основні підсумки економічного і соціального розвитку
у 2007 році: досягнення та проблеми

а) Головні чинники макроекономічної динаміки

б) Чинники зростання споживчого попиту
та становище у соціальній сфері

в) Інвестиційна та інноваційна діяльність
як чинники економічного розвитку

г) Зовнішньоекономічні чинники економічної динаміки

д) Становище у грошово-валютній сфері

II. Ключові проблеми, ризики та завдання для майбутнього уряду

III. Пріоритети державної економічної політики
на коротко- та середньострокову перспективи

а) Розвиток національного конкурентного середовища
та внутрішнього ринку

б) Розбудова засад інвестиційно-інноваційного
розвитку національної економіки

в) Підтримка експортної діяльності та заохочення
поліпшення структури експорту з України

г) Посилення захисту внутрішнього ринку

д) Модернізація орієнтирів соціальної політики

е) Реформування економічних відносин в АПК

є) Реформування житлово-комунального сектора
та сфери природних монополій

ж) Розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом

Матеріали засідання "круглого столу"

Список учасників "круглого столу"

Виступи учасників "круглого столу"

Рубан Ю. Г
Жаліло Я. А.
Юрчишин В. В.
Литвицький В. О.
Пасхавер О. Й.
Дубровський В. І.
Мокій А. І.
Зрібняк А. Л.
Романенко С. І.
Рубан Ю. Г.