Схвалено Вченою радою Інституту

28 жовтня 2009 року, протокол  № 8

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників у

Національному інституті стратегічних досліджень

 

Це Положення визначає порядок та умови заміщення вакантних посад наукових працівників у Національному інституті стратегічних досліджень.

Заміщення вакантних посад наукових працівників у Національному інституті стратегічних досліджень здійснюється тільки за конкурсом або за підсумками чергової атестації. За результатами атестації, без конкурсного відбору, може здійснюватися переведення наукового працівника, за його згодою, на нижчу посаду в Інституті, а також призначення на вищу посаду. Без конкурсу або атестації, як виняток, можуть зараховуватися особи, які закінчили аспірантуру і направляються на роботу в порядку персонального розподілу на посади молодшого наукового співробітника та наукового співробітника, а також ті, що завершили навчання в докторантурі (Постанова Президії Національної академії наук України України «Про заміщення посад наукових працівників в установах НАН України» від 25.04.2001 р. № 122).

Конкурс оголошується на вакантні посади, в тому числі і на тимчасово вільні (відпустка по догляду за дитиною).

1. У конкурсі можуть брати участь:

а) на заміщення посад головних наукових співробітників – висококваліфіковані спеціалісти, що мають науковий ступінь доктора наук, наявність значних наукових праць за відповідною спеціальністю;

            б) на заміщення посад  провідних та старших наукових співробітників – особи, що мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук, наукові праці  за відповідною спеціальністю. Для старшого наукового співробітника – за  відсутності наукового ступеня – вища освіта, досвід роботи не менше 10 років та наукові праці відповідною спеціальністю;

в) на заміщення вакантних посад наукових співробітників – особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 5 років, наукові праці за відповідною спеціальністю. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи;

г) на заміщення посад молодших наукових співробітників – особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 3 років. За наявності наукового ступеня, закінчення аспірантури – без пред’явлення вимог до стажу роботи. За наявності рекомендацій вищих навчальних закладів (факультетів) на посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, які набули досвіду роботи у період навчання.

2. Рішення про проведення конкурсу приймається директором Інституту. Оголошення про проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації та доводиться до відома працівників Інституту. В оголошенні про проведення конкурсу міститься така інформація:

а) найменування Інституту із зазначенням адреси та контактних телефонів;

б) назви вакантних посад та вимоги до кандидатів;

в)  термін прийняття документів.

3. Для проведення конкурсу наказом директора Інституту створюється конкурсна  комісія. До складу комісії входять за посадою: голова комісії -  перший заступник директора, секретар – завідувач відділу кадрів, три працівники Інституту, які обираються на за засіданні Вченої ради Інституту із числа членів Вченої ради.

4. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву на ім’я голови конкурсної комісії. До заяви додаються наступні документи:

            а) анкета наукового працівника та автобіографія;

            б) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку;

            в) список наукових праць і винаходів, завірені в установленому порядку.

Якщо в установі є особова справа працівника, що бере участь у конкурсі, то до його заяви додається тільки  список наукових праць.

5. Список учасників конкурсу оголошується членам Вченої ради та вивішується на дошці оголошень Інституту за 10 днів до засідання  Вченої ради.

6. Конкурсна комісія розглядає документи, отримані від учасників конкурсу, приймає обґрунтоване у письмовій формі по кожній кандидатурі рішення щодо обрання на посаду та оголошує це рішення на Вченій раді  Інституту. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Вчена рада Інституту таємним голосуванням обирає з числа учасників конкурсу кандидата на заміщення вакантної посади, на яку оголошено конкурс.

8. Для проведення таємного голосування Вчена рада обирає лічильну комісію. Усі особи, що беруть участь у конкурсі на дану посаду, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Лічильна комісія оголошує результати голосування по кожній кандидатурі. Протокол лічильної комісії затверджується Вченою радою.

9. Рішення Вченої ради щодо результатів конкурсу є дійсним, якщо у голосуванні брали участь не менше 2/3 членів ради. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів і за якого проголосувало більше половини членів ради, що брали участь у голосуванні. Якщо жоден кандидат не отримав вказаної кількості голосів, конкурс вважається недійсним.

10. Конкурсна комісія повідомляє про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

11. Рішення про призначення на посаду наукового працівника приймає директор Інституту на підставі рішення Вченої ради протягом місяця з дня його прийняття.