НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 1 (10), 2009 р.


З М І СТ

Анотація

Суспільно–політичні процеси та гуманітарний розвиток

Макаров Г. В. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика

Бурковський П. А. Роль інституту Президента України у подоланні політичної кризи 2006–2007 рр.: аналіз за положеннями концепції парламентського правління Ж. Бюрдо

Лещенко В. М. Особливості становлення української багатопартійності в умовах суспільної трансформації

Чупрій Л. В. Інтерпретація історичних подій у дискурсивних практиках політичних партій

Держалюк О. М. Запити народних депутатів України як інструмент підтримки та реалізації громадських ініціатив

Корнієвський О. А. Громадські об’єднання як суб’єкт політики національної безпеки: постановка проблеми

Симоненко І. М. Особливості структури історичної пам’яті Українського народу та шляхи формування національного історичного наративу

Пелагеша Н. Є. Спорт як соціокультурний чинник формування національної ідентичності

Бублик С. Г. Модернізація національної системи формування дослідницького потенціалу

Соціально–економічна політика

Шевцов А. І., Мерніков Г. І. Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи

Макогон Ю. В., Шпундра М. Г. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети металургії України

Земляний М. Г., Вербинський В. В. Цінова політика в ПЕК: соціальна спрямованість чи соціальний популізм?

Пищуліна О. М. Зміна методики розрахунку прожиткового мінімуму – крок до реформування соціальної політики

Лавриненко С. І. Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів України

Коломієць О. О. Взаємозв’язки дітородної активності та жіночої зайнятості в розвинених країнах

Швабій К. І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України

Васильців Т. Г. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

Сухоруков А. І., Матюха В. В., Мовчан М. Т. Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні

Мостов’як М. І. Досвід країн Центральної та Східної Європи в упровадженні ринку сільськогосподарських земель

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Возна Л. Ю. Основні суперечності та перспективи використання соціально–економічного потенціалу регіонів України

Шевченко О. В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання

Бабець І. Г., Полякова Ю. В. Напрями удосконалення державного стимулювання інноваційного розвитку економіки малих міст (на прикладі Львівської області)

Єгорова О. О. Роль державної допомоги в рамках спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні

Федулова Л. І. Проблеми винахідницької діяльності в Україні: регіональний аспект

Пеліванова Н. І. Напрями удосконалення законодавчої регламентації діяльності органів самоорганізації населення

Національна безпека і оборона

Їжак О. І. Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України

Брежнєва Т. В. Імплементація «Комплексної політичної директиви НАТО» як нового стратегічного документа

Вонсович О. С. Передумови та тенденції розвитку європейських інтеграційних процесів у сфері безпеки

Здіорук С. І. Служба військових капеланів: досвід функціонування в іноземних збройних силах

Жовтенко Т. Г. Листівки як засіб проведення психологічних операцій (на прикладі використання листівок у психологічних операціях збройних сил США в Афганістані у 2001–2002 рр.)

Міжнародні відносини

Плаксенко М. Л. Динаміка українсько–румунських відносин після приєднання Румунії до ЄС

Воротнюк М. О. Україна і Туреччина в контексті геополітичних трансформацій у басейні Чорного моря

Засадко В. В. Проблеми ратифікації договору про українсько-білоруський кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції

Гаряча Ю. П. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу

Авдєєва С. О. Діяльність ісламських радикальних угруповань як фактор зовнішньої політики Єгипту

Відомості про авторів

Вимоги до статей