НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 2 (11), 2009 р.


З М І С Т

Анотація

Національна безпека і оборона

Рубан Ю. Г. Україна як суб’єкт і об’єкт сучасних міжнародних інформаційних воєн

Шевцов А. І., Дорошкевич А. З. Міжнародне співробітництво в ядерній енергетиці – шлях до вирішення проблем ядерної галузі України

Сіновець П. А. Трансформація ядерної стратегії США у постбіполярний період: теорія і практика

Опімах Р. Є. Нафта Казахстану та українська перспектива

Слупський Б. В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України

Воротнюк М. О. Стан і перспективи військово–технічної співпраці між Україною і Туреччиною

Каплинський О. В. Роль Вишеградської четвірки у контексті національної безпеки України

Суспільно–політичні процеси

Крюков О. І. Громадянське суспільство як чинник побудови демократичної політичної системи

Усаченко Л. М. Аналіз сучасних типологій неурядових організацій

Сало І. С. Механізми стримувань і противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні

Каплан Ю. Б. Стан розвитку партійної системи України: оцінки населення

Крисенко О. В. Російський політичний режим: інституційна сутність внутрішніх трансформацій

Єльчанінов Д. Б. Системологічний підхід до аналізу та прогнозування в державному управлінні

Харченко Л. В. Гендерні проблеми при формуванні політико–адміністративної еліти в Україні

Гуманітарний розвиток

Здіорук С. І., Ситнік В. П. Наукові традиції в Україні у контексті сучасних світових тенденцій розвитку науки

Сафонова В. Є. Удосконалення фінансово–економічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні

Кузьмук О. С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість

Бакальчук В. О. Міжетнічна нетерпимість у молодіжному середовищі в Україні

Мазука Л. І. Задоволення освітніх потреб закордонного українства як фактор збереження етнічної ідентичності

Ковальова Т. В. Державне регулювання мовних відносин в умовах глобалізації

Соціально–економічна політика

Макогон Ю. В. Пропозиції щодо виходу промисловості України з кризи: на прикладі хімічної галузі

Молдован О. О. Вертикальна інтеграція як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств чорної металургії України

Хумаров О. А. Підвищення конкурентоспроможності України: мобілізація транзитного потенціалу

Шевчук В. О. Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України

Мірошниченко О. В. Податкова політика та іллегалізація господарської діяльності в контексті економічної безпеки України

Пищуліна О. М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами в Україні

Лавриненко С. І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД

Доля І. М. Розвиток дитячих будинків сімейного типу як механізм подолання соціального сирітства в Україні

Жураковський де Сас Т. Б. Проблеми і стратегічні пріоритети розвитку системи державного фінансового контролю

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Сундук А. М. Вплив світової фінансово–економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект

Єгорова О. О. Спеціальні правові режими економічної діяльності у сучасній державній регіональній політиці в Україні

Биркович В. І. Тенденції та перспективи розвитку туристично–рекреаційної галузі в Закарпатській області

Дьяков О. А. Басейновий підхід до управління водними ресурсами у південних регіонах України

Міжнародні відносини

Плаксенко М. Л. Роль та місце України в системі забезпечення регіональної стабільності

Гуцал С. А. Вплив процесу реформування ЄС на перспективи європейської інтеграції України

Рассоха Л. Л. Вплив внутрішніх політичних трансформацій у Туреччині на її зовнішню політику та українсько–турецькі відносини

Курнишова Ю. В. Американо–китайське суперництво на сучасному етапі: тенденції та особливості

Болтівець Я. С. Японські політологічні школи та підходи до відносин зі Сполученими Штатами Америки

Відомості про авторів

Вимоги до статей