НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

науково-аналітичний щоквартальний збірник

№ 1 (6), 2008 р.


З М І СТ

Анотація

Суспільно-політичні процеси та гуманітарна політика

Фісун О. А. Політичний режим України у порівняльній перспективі

Павленко І. А. Ідеологічні трансформації провідних політичних партій України

Усаченко Л. М. Моніторинг розвиненості громадянського суспільства як технологія соціального прогнозування

Пеліванова Н. І. Проблеми адаптації законодавства України до міжнародних норм у сфері охорони культурної спадщини

Зерній Ю. О. Генеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті

Котигоренко В. О. Щодо стратегії державної етнонаціональної політики

Мазука Л. І. Досвід Швейцарії у забезпеченні толерантного співіснування етнічних груп

Соціально-економічна та регіональна політика

Носова О. В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення

Жаліло Я. А. Щодо шляхів позичкового фінансування державою інвестиційних проектів

Гошовський С. В., Малюк Б. І. Мінерально-сировинна стратегія Європейського Союзу. Концептуальні засади

Личук О. М. Україна у Світовій Організації Торгівлі: реалії і перспективи

Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу

Ткаченко Т. П. Вплив підприємництва на формування якісно нової соціальної структури суспільства

Рингач Н. О. Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки

Федулова Л. І. Концептуальні засади державної регіональної промислової політики в умовах інноваційного розвитку

Михайлюк О. Л. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості Одеської області

Вахрушев Б. О. Узагальнення світового досвіду щодо створення і функціонування карстово-спелеологічних національних парків

Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України

Проблеми національної безпеки і оборони

Горбулін В. П., Шевцов А. І. Збереження статусу ракетно-космічної держави – національне завдання України

Шевцов А. І., Дорошкевич А. З. Ядерна енергетика України: стан та напрями розвитку

Дзьобань О. П. Проблеми безпеки у договірній концепції Томаса Гоббса: аксіологічний аспект

Зовнішньополітичні проблеми

Рассоха Л. Л. Активізація ролі України у розвитку Спільноти Демократичного Вибору: історико-політичний аспект

Шелест Г. В. Перспективи залучення України до врегулювання конфліктів на Кавказі

Савін С. Л. Потенціал українсько-британського партнерства та можливості його реалізації у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції України

Сіновець П. А. Ізраїльська політика «ядерної непрозорості»: оцінки та перспективи

Зінько С. Ю. Інформаційно-пропагандистські операції у збройному конфлікті в Південному Лівані у 2006 році

Рецензії на видання

Воротін В. Є. Діюча модель інноваційно-технологічного розвитку економіки України та необхідність її соціогуманітарного оновлення (рецензія на монографію «Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України» / за ред. д. е. н., проф. Л. І. Федулової)

Відомості про авторів

Вимоги до статей