Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні XXI століття

Здіорук С.І.

Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні XXI століття

Монографія, 2005 рік


У монографії досліджуються проблеми функціонування і розвитку системних суспільно-релігійних відносин, розв'язання котрих визначає стратегію гуманітарної політики і демократичних реформ в Україні.

Здійснено спробу осмислення завдань суспільно-релігійного поступу, що стоять перед Українською нацією: релігійно-церковної структуризації українського суспільства, впливу етноконфесійних чинників на національну ідентифікацію, формування методів і механізмів взаємодії суб'єктів політичної і державної влади з релігійними організаціями, поступу державницької ідеології, елімінації загроз Воєнній організації Української Держави при введенні служби військових капеланів та забезпечення національних інтересів Українського народу в контексті суспільно1політичних трансформацій сучасного світу.

Особливу увагу зосереджено на проблемі стратегічного вибору для України: формуванні демократичного суспільно-державного і релігійно-церковного устрою, а також моделях державно-церковних відносин, котрі відповідають властивому для українців уявленню про взаємодію громадян і світської та духовної влади, системі ціннісних орієнтацій Української нації та особливій ролі в цьому виборі невід'ємного елемента громадянського суспільства - релігійних організацій. Ґрунтуючись на висновках цього наукового дослідження, автор окреслює перспективи ефективних демократичних реформ у поступі Українського народу.

Призначено для науковців, працівників сфери державного управління, політиків, релігійних діячів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.


Передмова

Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження суспільно-релігійних відносин

1.1. Суспільство і релігія: історична та соціокультурна детермінованість
1.2. Аналіз інваріацій включення релігійного чинника у структуру соціуму

Розділ II. Етноконфесійні чинники в процесі самоідентифікації нації

2.1. Роль етноконфесійних чинників у формуванні національної ідентичності
2.2. Ідея Національної Церкви і національної релігії в українському суспільстві
2.3. Мовна складова етноконфесійного чинника в самоідентифікації Української нації

Розділ III. Громадянський вимір суспільно-релігійних відносин

3.1. Виховання в сім'ї як чинник формування релігійної детермінованості чи індиферентності громадян України
3.2. Взаємодія світської і релігійної систем освіти в Україні
3.3. Ставлення громадськості до конституювання Помісної Православної Церкви в Україні

Розділ IV. Конфліктогенний потенціал суспільно-релігійних відносин

4.1. Конфлікти як вияв протиріч між суспільними, державними і конфесійними та церковними інтересами
4.2. Реалізація "Основ соціальної концепції Російської Православної Церкви": виклики та загрози національним інтересам України
4.3. Іслам в Україні: сучасні контроверзи етноконфесійного контексту

Розділ V. Взаємодія суб'єктів політики та державної влади і релігійних організацій

5.1. Релігійна експансія і національно-державні інтереси України
5.2. Політизація релігійних структур в умовах демократичного реформування українського суспільства
5.3. Конституювання національних (помісних) Церков як механізм захисту національних інтересів Українського народу

Розділ VI. Забезпечення національних інтересів у відносинах Воєнної організації України і релігійних інститутів

6.1. Ретроспективний аналіз відносин військових формувань і релігійних організацій
6.2. Досвід релігійної політики в збройних силах іноземних держав
6.3. Вплив релігійних чинників на виховну діяльність у Збройних Силах та інших військових формуваннях України
6.4. Перспективи реалізації духовно-гуманітарної політики у Воєнній організації Української Держави

Розділ VII. Релігійна складова в практиці українського державотворення

7.1. Релігія у політичній боротьбі та визвольних змаганнях України
7.2. Роль державно-церковних відносин у консолідації Української нації
7.3. Еволюція сучасних суспільно-релігійних відносин в Україні
7.4. Стратегічні аспекти гармонізації відносин між Українською Державою і релігійними організаціями

Розділ VIII. Політика України щодо релігії в контексті трансформацій сучасного світу

8.1. Світовий досвід сучасних державно-релігійних відносин
8.2. Порівняльний аналіз законодавства України і норм міжнародного права у сфері свободи релігії: європейський стандарт
8.3. Значимість релігійних чинників у реалізації стратегії інтеграції України до європейського і світового співтовариства

Післямова

Про автора