Влітку 2005 року вийшла у світ монографія “Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку” за редакцією доктора економічних наук, професора Варналія Захарія Степановича.

Ця книга стала результатом творчих здобутків співробітників Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Вона написана в рамках загальноінститутського проекту “Нова модель економічного розвитку: механізми довгострокового зростання“ і містить результати досліджень, присвячених актуальним питанням регіональної політики, регіонального розвитку та реформування регіонального управління України.

Ставлячи собі за мету розкриття стану, тенденцій та проблем розвитку регіонів, труднощів у реалізації державної регіональної політики, результативності діючих механізмів державного регулювання розвитку регіонів, визначення стратегічних пріоритетів та основних напрямів регіонального розвитку України на сучасному етапі і на перспективу, автори намагалися охопитинайголовніші аспекти (проблеми) соціально-економічного розвитку регіонів України.

Послідовний рух України шляхом ринкових економічних перетворень та реалізації євроінтеграційних прагнень в усіх сферах суспільного розвитку по-новому актуалізує питання державної регіональної політики та підвищує вимоги щодо її ефективності. Сьогодні на порядку денному постала проблема приведення механізмів та інституційно-правової бази регіональної політики України до стандартів Європейського Союзу, країни якого накопичили цінний для України досвід у сфері регулювання регіонального розвитку.

Актуалізація питань державної регіональної політики в Україні стала закономірною відповіддю, по-перше, на значні соціально-економічні трансформації, що відбулися в регіонах за останні 14 років, по-друге, на цілу низку суттєвих протиріч у взаємовідносинах як центральних та регіональних органів виконавчої влади, так і органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на всіх рівнях управління щодо розв’язання проблем регіонального та місцевого розвитку.

Масштабні завдання, що стоять сьогодні на порядку денному у сфері державної регіональної політики, вимагають обґрунтування теоретичних, методологічних і методичних засад регіональної політики України, ґрунтовного вивчення соціально-економічної ситуації у регіонах, виявлення регіональних особливостей сучасних трансформаційних процесів, оцінки ресурсного потенціалу регіонів, визначення пріоритетів державної стратегії регіонального розвитку та механізмів і засобів їхньої реалізації тощо. Вивченню цих та інших питань регіональної політики і регіонального розвитку присвячена дана наукова праця.

Монографія “Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку” складається з 9 розділів.

Перший розділ присвячено теоретичним аспектам формування регіональної політики держави в сучасних умовах. Зокрема, у розділі визначено сутність та складові регіональної політики, викладено структурну модель регіону як предмета наукового дослідження. Охарактеризовано основні наукові теорії регіонального розвитку та особливості їх застосування в умовах ринкової трансформації економіки України; окрема увага приділяється питанням інституційного забезпечення розвитку регіонів.

У другому розділі проводиться аналіз сучасного стану соціально-економічного розвитку регіонів України, дається характеристика їх економічного потенціалу та узагальнюються тенденції регіонального розвитку як в умовах трансформаційної кризи початкового етапу реформування економіки, так і на етапі стабілізації і розвитку. Окремий параграф присвячено соціальним аспектам реформ у регіонах. Крім того, оцінюється динаміка та величини регіональних економічних диспропорцій, що дозволяє виявити причини нерівномірності розвитку регіонів України та розробити ефективні заходи щодо подолання недорозвиненості та економічної відсталості окремих територій.

Тематику економічного потенціалу регіонів у розрізі його основних складових: природно-ресурсної, виробничої, трудової, інфраструктурної тощо, – розширено та конкретизовано у третьому розділі. Наголошується на необхідності запровадження інноваційної моделі розвитку регіонів та зміцненні позицій малого підприємництва як одного з найпотужніших чинників регіонального розвитку в умовах трансформаційної економіки.

Проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу регіонів України як одного з пріоритетних напрямків соціально-економічної політики держави розглядаються у четвертому розділі. У ньому викладено методику комплексної оцінки трудового потенціалу, подано його структурні та динамічні характеристики як у кількісному, так і у якісному вираженні; розглянуто регіональні особливості, стан та тенденції розвитку складових інтегрального показника рівня трудового потенціалу. Розроблено основні напрями зменшення втрат та зміцнення трудового потенціалу регіонів України.

У п’ятому розділідосліджуються форми реалізації інноваційного розвитку економіки як на державному, так і на регіональному рівнях. Оцінено передумови, можливості та доцільність впровадження інноваційних моделей розвитку регіонів як невід’ємної частини комплексної інноваційної політики держави. На прикладі Львівської області подано особливості розвитку науково-технічної сфери; розроблено інноваційну модель регіонального транскордонного співробітництва як одного із стратегічних напрямків соціально-економічного зростання регіонів.

Актуальним проблемам міжбюджетних відносин, шляхам їх удосконалення як необхідній складовій формування ефективної регіональної політики України присвячено шостий розділ. Оцінці сучасного стану, проблем та перспектив формування місцевих бюджетів передує побудова теоретичного підґрунтя системи відносин між бюджетами різних рівнів; наголошується на необхідності їх модифікування, в тому числі, у напрямку забезпечення соціальної спрямованості видаткової частини місцевих бюджетів, підвищення фінансової самостійності регіонів тощо. Дослідження даної тематики втілюються у розробку стратегічних напрямків реформування системи міжбюджетних відносин.

У сьомому розділі розглядаються проблеми державного регулювання розвитку регіонів, його механізми та інструменти. Оцінюється сучасний стан та вказуються недоліки діючих регулятивних важелів системи регіональних відносин, на підставі чого розроблено шляхи формування і реалізації ефективної державної регіональної політики.

Тенденції розвитку регіональної політики України у світлі глобалізаційних процесів у Європі і світі аналізуються у восьмому розділі. Зокрема, вивчається досвід країн-членів Європейського Союзу у сфері побудови системи відносин “центр-регіони” з точки зору можливості його перенесення на українські умови. Розглядаються напрямки поглиблення регіональних транскордонних зв’язків і перспективи приєднання регіонів України до спільного економічного простору Європи.

У дев’ятому розділі систематизовано приведені вище результати досліджень по різних напрямках соціально-економічного розвитку регіонів. Розробляються концептуальні напрямки, пріоритети та механізми формування ефективної державної стратегії регіонального розвитку. Наголошується на необхідності вдосконалення інституційного і правового забезпечення регіональної політики, повноцінного і повноправного залучення місцевої влади до процесів стимулювання розвитку регіонів, подолання відсталості деяких територій тощо. Окрема увага приділяється необхідності приведення регіональної політики України до європейських стандартів.

Провідною думкою дослідження є теза про необхідність активізації діяльності держави щодо регулювання регіонального розвитку з метою зменшення темпів поглиблення диспропорцій економічного й соціального розвитку між регіонами, досягнення позитивних тенденцій зростання виробництва, активізації інвестиційних ресурсів. Це вимагає формування та підвищення ефективності реалізації активної регіональної політики, що сприятиме мобілізації всіх регіональних ресурсів для забезпечення економічного зростання йпоглиблення структурних економічних трансформацій у державі та зміцненню демократичних, цивілізаційних засад розвитку українського суспільства.

Автори монографії взяли участь у написанні наступних розділів і параграфів: Варналій З.С., д.е.н., проф. - передмова, р.1,2,3,6,7,9, висновки; Мокій А.І., д.е.н., проф. - р.5; Новікова О.Ф., д.е.н., проф. - р.4; Романюк С.А., д.е.н., проф. - р.2,7,п.9.2; Чужиков В.І., д.е.н., проф. - р.8; Мазур І.І., к.е.н., доц. – п.9.5; Мітряєва С.І., к.і.н. - п.9.6; Нижник О.М., к.е.н. - р.2,7, п.9.2; Павлюк А.П., к.е.н. - р.1,2,3, п.9.1, 9.3, 9.7; Шаульська Л.В., к.е.н. - р.4; Шевченко О.В., к.е.н. - р.6; Биркович В.І. - п.9.4; Жук В.І. – р.2.; Калашніков Є.О. - р.4.

З М І С Т

ВСТУПНЕ СЛОВО

 

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади формування регіональної політики

1.1. Сутність та структура регіональної політики

1.2. Теорії регіональної політики

1.3. Структурна модель регіону як обєкта наукового дослідження

 

РОЗДІЛ ІІ. Сучасний стан і тенденції економічного та соціального розвитку регіонівУкраїни

2.1. Тенденції економічного розвитку регіонів

2.2 Соціальний вимір економічних реформ в регіонах

2.3. Динаміка регіональних соціально-економічних диспропорцій

РОЗДІЛ ІІІ. ресурснИЙ потенціал регіонів України: СТАН ТА НАПРЯМИ зміцнення

3.1. Сутність і структура ресурсного потенціалу регіону

3.2. Природно-ресурсний потенціал як чинник регіонального розвитку

3.3. Напрями зміцнення виробничого потенціалу та розбудови ринкової інфраструктури

3.4. Роль малого підприємництва у забезпеченні розвитку регіонів

3.5. Пріоритетні напрями зміцнення людського ресурсу регіонів

 

РОЗДІЛ ІV. Трудовий потенціал регіонів України:
проблеми збереження і розвитку

4.1. Методологічні та методичні основи визначення та оцінки трудового потенціалу.

4.2. Оцінка якісних характеристик розвитку людського потенціалу

4.3. Стартові умови формування трудового потенціалу в регіонах

4.4. Оцінка умов функціонування трудового потенціалу регіонів (на прикладі Донецької області)

4.5. Основні напрями збереження та розвитку трудового потенціалу

 

РОЗДІЛ V. ПЕРЕДУМОВИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

5.1. Теоретико-методичне обґрунтування парадигми інноваційного менеджменту на мезо- та мікрорівні управління економікою

5.2. Характерні особливості динаміки науково-технічної сфери регіону (на прикладі Львівської області)

5.3. Основні підходи до формування регіональної компоненти інноваційної політики держави

5.4. Інноваційна модель транскордонного співробітництва прикордонного регіону: сутність, концептуальні рішення та першочергові заходи щодо реалізації

 

РОЗДІЛ VІ. Сутність та шляхи удосконалення міжбюджетних відносин

6.1. Міжбюджетні відносини як економічна категорія

6.2. Сучасний стан і проблеми у формуванні місцевих бюджетів в Україні

6.3. Модифікація системи міжбюджетних відносин як необхідна складова формування ефективної регіональної економіки

6.4. Забезпечення соціальної спрямованості видатків місцевих бюджетів

6.5. Стратегічні напрями реформування системи міжбюджетних відносин

 

РОЗДІЛ VІI. Проблеми регулювання розвитку регіонів та ефективної реалізації державної регіональної політики

7.1. Сутність та механізми регулювання розвитку регіонів

7.2. Недоліки діючих механізмів регулювання регіонального розвитку

7.3. Шляхи ефективної реалізації державної регіональної політики

7.4. Регіональна політика України в умовах ринкової трансформації

7.5. Стан та проблеми правового забезпечення регулювання регіонального розвитку

7.6. Фактори впливу європейської регіоналізації на інституційне забезпечення регіональної політики

 

РОЗДІЛ VIII. Регіональна політика та стратегія європейського союзу

8.1. Європейські парадигми розвитку регіонів в умовах глобалізації

8.2. Пан’європейська динаміка руху регіонів

8.3. Адаптивні регіональні моделі країн Центральної Європи (1990-2004 рр.)

8.4. Українські регіони у межах спільного Європейського економічного простору

 

РОЗДІЛ IХ. Пріоритети державної стратегії регіонального розвитку

9.1. Інституційне забезпечення регіонального розвитку

9.2. Запровадження системи стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій

9.3. Регіональна політика сприяння розвитку малого підприємництва

9.4. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України

9.5. Пріоритети детінізації економіки регіонів України

9.6. Виклики та можливості для розвитку транскордонного співробітництва в контексті розширення ЄС

9.7.Пріоритети регіональної екологічної політики України

ВИСНОВКИ

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

ДОДАТКИ